Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Dit zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van Mega Vuurwerk Almelo en megavuurwerkalmelo.nl, hierna te noemen Mega Vuurwerk Almelo, is een onderdeel van JeWe Almelo.
1.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Mega Vuurwerk Almelo zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. Deze voorwaarden zijn via internet te raadplegen, zie: https://www.megavuurwerkalmelo.nl/algemene-voorwaarden.
1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Mega Vuurwerk Almelo worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Mega Vuurwerk Almelo ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Mega Vuurwerk Almelo zijn vrijblijvend en Mega Vuurwerk Almelo behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Mega Vuurwerk Almelo. Mega Vuurwerk Almelo is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Mega Vuurwerk Almelo dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro(s), inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling van de bestellingen via de Mega Vuurwerk Almelo-webshop geschiedt uitsluitend met behulp van het betalingssysteem iDEAL en PayPal. Betaling van aankopen in de vestiging van Mega Vuurwerk Almelo geschiedt per pin of contant.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Mega Vuurwerk Almelo bent u een bedrag van vijfentwintig euro (25,00 EURO) aan administratiekosten verschuldigd en indien Mega Vuurwerk Almelo haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Mega Vuurwerk Almelo om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Mega Vuurwerk Almelo gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Mega Vuurwerk Almelo.
3.7 Tijdens de Losse Verkoop- en Afhaaldagen kan in de Losse Verkoop sprake zijn van een afwijkende prijsstelling ten opzichte van de Voorverkoop.

Artikel 4. Levering
4.1 De bestellingen kunnen enkel en alleen worden afgehaald tijdens de gekozen afhaaltijd bij de vestiging van Mega Vuurwerk Almelo. Vestigingsadres en afhaaltijd zijn vermeld in uw bevestiging en in uw account van de webshop. Door acceptatie van deze Algemene Verkoopvoorwaarden verklaart u bekend te zijn met de plaatselijke regelgeving aangaande het vervoer, opslag en gebruik van vuurwerk.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Mega Vuurwerk Almelo verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Mega Vuurwerk Almelo geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Mega Vuurwerk Almelo garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Mega Vuurwerk Almelo daarvan onmiddellijk, in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Hierbij dient het originele product of minstens foto’s ervan te worden overhandigd.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Mega Vuurwerk Almelo de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Mega Vuurwerk Almelo te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 8. Bestellingen/Communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Mega Vuurwerk Almelo, dan wel tussen Mega Vuurwerk Almelo en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Mega Vuurwerk Almelo, is Mega Vuurwerk Almelo niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Mega Vuurwerk Almelo.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Mega Vuurwerk Almelo ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Mega Vuurwerk Almelo gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Mega Vuurwerk Almelo kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen
10.1 Voor zover van toepassing: indien u aan Mega Vuurwerk Almelo opgave doet van een adres, is Mega Vuurwerk Almelo gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Mega Vuurwerk Almelo opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2 Wanneer door Mega Vuurwerk Almelo gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Mega Vuurwerk Almelo deze voorwaarden soepel toepast.
10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Mega Vuurwerk Almelo in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Mega Vuurwerk Almelo vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4 Mega Vuurwerk Almelo is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
10.5 Mega Vuurwerk Almelo is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van Mega Vuurwerk Almelo geleverde producten. Hieronder begrepen lichamelijk letsel en gevolgen ten aanzien van het gebruik van de producten buiten de daartoe aangewezen wettelijk vastgestelde tijdstippen.
10.6 Indien gebruik wordt gemaakt van openingsaanbiedingen, weekaanbiedingen, kortings-acties, etc. vervalt de ter beschikking stelling van gratis vuurwerk. Bestellingen plaatsen met toepassing van de gratis vuurwerk-actie kan ieder jaar vanaf eind november t/m eind december. Concrete data worden tijdig gecommuniceerd via deze website, social media en de Mega Vuurwerk Almelo Nieuwsbrief.
10.7 Tijdens de Losse Verkoop- en Afhaaldagen is in de Losse Verkoop geen sprake van gratis vuurwerk. De gratis vuurwerk-actie geldt enkel in de Voorverkoop.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.